شیره خرما صدرا

خواص: خونساز، مسکن دردهای بلغمی و روماتیسمی، مفتح عروق، تقویت کننده قوه باصره، طبیخ آن در آب، عامل تقویت اعضاء و تفتیت حصات و…

25,000 تومان

موجود در انبار