ناخونک ریز صدرا

خواص: شامل حل کنندگی، اعتدال دهنده، قابض و خشک کنندگی می باشد ولی خاصیت قبض آن از حل کنندگی کمتر است؛ بنابراین اعضا را اعتدال بخشیده و لطیف کرده و تقویت می نماید.

توضیحات تکمیلی

12,000 تومان

موجود در انبار