گل زوفا صدرا

خواص: از دم کرده پيکر رويشی اين گياه برای درمان بيماری های مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه، سياه سرفه، برونشيت و آسم استفاده می شود.

9,000 تومان

موجود در انبار